Статут закладу освіти

           I.Загальні  положення

1.1. Підлипненська загальноосвітня школа I-III ступенів  Конотопської міської ради   Сумської області, створена Конотопською міською радою, знаходиться у комунальній власності, є неприбутковою організацією.

1.2. Юридична адреса загальноосвітнього навчального закладу: 41626, Сумська область,

місто  Конотоп, село Підлипне, вулиця Короленка, 555-07, 555-77.

1.3. Підлипненська загальноосвітня школа I-III ступенів  Конотопської  міської  ради

Сумської  області – (далі навчальний заклад) є  юридичною  особою.  Має  печатку,  штамп, ідентифікаційний  номер.

1.4. Засновником навчального закладу є Конотопська міська рада.

1.5. Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права  громадян  на  здобуття  повної  загальної  середньої  освіти.

1.6. Головними   завданнями   навчального закладу є:

 • забезпечення реалізації права на повну загальну середню освіту;
 • виховання громадянина України;
 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів

і націй.

 • формування та розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою

громадянською позицією, почуттям   національної самосвідомості   особистості,

підготовленої до  професійного самовизначення;

 • виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і

свобод  людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом

за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

 • розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
 • реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та  здоров”я  інших громадян, як

найвищої соціальної цінності, формування здорового способу життя, збереження і

зміцнення фізичного та психологічного здоров’я учнів;

 • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і

суспільство.

1.7. Навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України

« Про освіту», «Про загальну середню світу»,  Положенням   про загальноосвітній  навчальний

заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 964,

іншими нормативно – правовими актами, власним статусом.

1.8 Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у  межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним статусом.

1.9 Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

 • безпечні умови освітньої діяльності;
 • дотримання державних стандартів;
 • дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

1.10 У навчальному закладі визначена українська мова – мовою навчання, визначено профіль навчання –   природничо-математичний  та  суспільно– гуманітарний.

1.11 Навчальний заклад має право:

 • проходити в установленому порядку державну атестацію;
 • визначати форми, методи і засоби організації навчально – виховного процесу за

погодженням  із  відділом   освіти міської ради;

 • визначати варіативну частину робочого навчального плану;
 • в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;
 • спільно з вищими навчальними закладами, науково – дослідними інститутами та центрами проводити науково – дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
 • використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників

навчально-виховного процесу;

 • самостійно відкривати   рахунки  та здійснювати  всі  фінансові   операції, вести бухгалтерський   облік;
 • отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;
 • надавати платні освітні послуги, які не суперечать законодавству України;
 • залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;
 • розвивати власну соціальну базу: :мережу спортивно-оздоровчих і культурних підрозділів.

1.12 У навчальному закладі створюються та функціонують:

 • методичні об’єднання вчителів українсько-російської-англійської мов, початкових класів, класних керівників;  міжпредметні  методичні  об”єднання; творчі  групи вчителів;
 • постійно діючий психолого-педагогічний семінар – практикум;
 • працює практичний психолог.

1.13 Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації здійснюються Підлипненською сільською лікарняною амбулаторією.

1.14 Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладаються між ними.

 

 1. II. Організація навчально – виховного процесу

2.1 Навчальний заклад планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного та місячного планів.

У планах  роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку.

2.2 Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних  планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

Робочий навчальний план навчального закладу погоджується радою навчального закладу і затверджується начальником відділу освіти міської ради.

У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків та режим роботи.

2.3    Відповідно до робочого  навчального плану  педагогічні працівники навчального закладу самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти й науки України,а також науково – методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних  завдань та здобуття  освіти на рівні державних стандартів .

2.4   Навчальний заклад здійснює начально-виховний процес за денною , екстернатною та індивідуальною формами навчання.

2.5    Зарахування учнів  до навчального закладу  здійснюється за наказом директора  на підставі  особистої заяви (для неповнолітніх –заяви батьків або осіб , які їх заміняють ), а також  свідоцтва про народження (копії ) ,медичної довідки  встановленого  зразка, документа про наявний рівень освіти ( крім дітей , які вступають до першого класу).

У разі потреби учень може перейти  протягом будь-якого року навчання  до іншого навчального закладу . У разі переходу учня  для здобуття загальної середньої освіти до іншого навчального закладу подаються такі документи:

 • заява батьків або осіб, які їх заміняють, про перехід учня до іншого закладу

(із зазначенням причини);

 • довідка , що підтверджує зарахування учня до іншого навчального закладу;
 • особова справа;

2.6 У школах I- II ступенів навчання для учнів 1-6 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх заміняють, при наявності належної навчально-матеріальної   бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу створюються групи продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків  (осіб, які їх заміняють).

Визначається такий режим роботи груп продовженого дня: 5-денка з 6-годинним робочим днем.

2.7 Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюється навчальним закладом у межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються у 1-4 класах – 25 травня,  у 5-11 – 30 травня , але не пізніше 1 липня . Навчальний  рік закінчується  проведенням  навчальних  екскурсій  в  природу, на  виробництво, занять  на  навчально-дослідних  ділянках  та  практики .  Загальна  тривалість  навчального  року  не  може  бути  меншою  за  175 робочих  дняв / 1-4 класи/  та  190 днів / 5-11 класи /.

Навчальний рік поділяється на  2 семестри .

2.8. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України ).

2.9. За погодженням з відділом освіти міської ради з урахуванням місцевих умов , специфіки та профілю навчального закладу щорічно радою навчального закладу затверджуються графіки  канікул, тривалість яких протягом навчального року становить не менше 30 календарних днів.

2.10. Тривалість уроків у навчальному закладі становить : у перших класах -35 хвилин, у других- четвертих класах  – 40 хвилин, у п’ятих –дванадцятих  –  45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відділом освіти міської ради та районної санітарно- епідеміологічною станцією і затверджується директором.

2.11. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожний семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою навчального закладу, районною санітарно-епідеміологічною станцією і затвержується директором.

Тижневий режим роботи навчального закладу фіксується у розкладі навчальних занять.

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

2.12. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням  індивідуальних особливостей учнів.

2.13. У навчальному закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої дванадцятибальної системи оцінювання.

У першому класі дається словесна оцінка досягнень учнів у навчанні, у других – дванадцятих – дванадцятибальна система оцінювання.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення  учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.14 Результати семестрового, річного оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником.

2.15 Порядок переведення і випуск учнів навчального закладу визначається діючою Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності.

2.16 При переведенні учнів з початкової до основної  школи передусім беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з української мови, читання, математики.

2.17 Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту   загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається діючим Положенням про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти.

2.18 Учням, які закінчили певний ступінь навчального закладу, видається відповідний документ про освіту:

 • по закінченні початкової школи – табель успішності;
 • по закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту;

по закінченні навчального закладу – атестат про повну загальну середню освіту.

2.19 За успіхи у навчанні для учнів установлюються такі форми морального і матеріального заохочення:

 • Грамоти, дипломи, подяки, Похвальні листи, Похвальні грамоти, медалі, цінні подарунки із спонсорських коштів.

 

ІІІ. Учасники навчально – виховного процесу

3.1 Учасниками  навчально – виховного процесу в загальноосвітньому закладі є:

 • учні;
 • керівники;
 • педагогічні працівники;
 • психолог ,бібліотекар;
 • інші спеціалісти.

3.2 Права і обов’язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим статутом.

3.3 Учні мають право:

 • на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;
 • на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновлювальною базою навчального закладу;
 • на доступ до інформації з усіх галузей знань;
 • брати участь у різних видах науково-практичної діяльності , конференціях , олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
 • брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу,
 • брати  участь  в  обговоренні  і  вносити  власні  пропозиції  щодо  організації  навчально-виховного  процесу, дозвілля  учнів;
 •  брати  участь  у  добровільних  самодіяльних  об”єднаннях,  творчих  студіях,  клубах, гуртках , групах за інтересами тощо ,
 • на захист від будь-яких форм експлуатації , психічного і фізичного насилля , що порушують права або принижують їх честь ,гідність,
 • на безпечні і нешкідливі умови навчання , виховання та праці.

3.4.  Учні  зобов”язані:

 • оволодівати знаннями , вміннями , практичними навичками , підвищувати загальнокультурний  рівень;
 • дотримуватися  вимог   статуту та правил для учнів;
 • бережливо ставитися до державного , громадського та особистого майна;
 • дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;
 • брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;
 • дотримуватися правил особистої гігієни;
 • відвідувати школу в шкільній формі.

3.5. Педагогічними працівниками навчального закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну вищу освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я  яких дозволяє виконувати свої обов’язки

3.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються  законодавством України про працю, Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

3.7 Педагогічні працівники мають право на :

 • захист професійної чесності, гідності;
 • самостійний вибір форм, методів , засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров’я учнів;
 • участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;
 • проведення в установленому порядку науково-дослідної , експериментальної , пошукової роботи;
 • виявлення педагогічної ініціативи;
 • позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;
 • участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;
 • підвищення кваліфікації, перепідготовку;
 • отримання пенсії , у тому числі за вислугу років у  порядку , визначеному законодавством;
 • на матеріальне, житлово-побутове, соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;
 • надбавку, грошову винагороду.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

3.8 Педагогічні працівники забов′язані :

 • забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін  відповідно до

навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;

 • сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я,здійснювати пропаганду здорового способу життя;
 • сприяти зростанню іміджу навчального закладу;
 • настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки,принципів загальнолюдської моралі;
 • виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та  культурних надбань народу України;
 • готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігііними групами;
 • дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;
 • захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;
 • постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;
 • виконувати статут навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту  чи трудового договору;
 • виконувати накази і розпорядження начальника   відділу  освіти, керівника навчального закладу;
 • брати участь у роботі педагогічної ради;
 • проводити роботу по зміцненню матеріально-технічної бази школи;

3.9.      У навчальному закладі обов”язково проводиться атестація педагогічних

працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років  відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників  України  із  змінами  і  доповненнями, затвердженого Міністерством освіти і науки  України.

 • Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила  внутрішнього

розпорядку навчального закладу,  не виконують посадових обов”язків, умови   колективного договору (контракту)   або за результатами атестації не відповідають

займаній посаді, звільняються з роботи   відповідно до   чинного законодавства.

3.11    Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

 • обирати і бути обраними   до ради школи та органів громадського самоврядування;
 • звертатися до управління освіти, керівника навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;
 • брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу  ;
 • на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу та у відповідних державних, судових органах;
 • вносити добровільні внески для розвитку матеріально-технічної бази школи та створювати благодійні фонди.

3.12.    Батьки та особи , що їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми

повної загальної середньої освіти і зобов`язані:

 • забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за          будь-якою формою навчання;
 • постійно дбати про фізичне здоров`я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
 • поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім`ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;
 • виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини;
 • забезпечити учнів шкільною формою установленого зразка та сприяти виділенню коштів для оплати гарячого харчування дітей у навчальному закладі;
 • Представники громадськості мають право:
 • обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в навчальному закладі;
 • керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами , гуртками і  секціями;
 • сприяти покращенню матеріально – технічної бази, фінансовому забезпеченню

навчального закладу;

 • проводити консультації для педагогічних працівників;
 • брати участь в організації навчально – виховного процесу;

3.14 Представники громадськості зобов’язані:

 • дотримуватись статуту навчального закладу;
 • виконувати накази та розпорядження керівника навчального закладу,  рішення

органів громадського самоврядування;

 • захищати учнів від усіляких форм фізичного та психічного   насильства, пропагувати

здоровий спосіб життя, шкідливість  вживання алкоголю,  наркотиків, тютюну тощо.

 

IV . Управління  навчальним закладом

4.1.Управління навчальним закладом здіснюється відділом  освіти Конотопської міської ради.

Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки.

Директор навчального закладу призначається  і звільняється з посади начальником управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації за погодженням з міським головою. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється начальником   відділу  освіти міської ради за поданням директора.

4.2. Вищим органом громадського самоврядування  навчального закладу освіти є загальні збори (конференція) педагогічного, учнівського та батьківського колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

Делегати загальних зборів (конференції) з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

 • працівників навчального закладу – зборами трудового колективу;
 • учнів навчального закладу другого – третього ступеня – класними зборами;
 • батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників навчального  закладу – 10, учнів – 10, батьків і представників громадськості  -10.

Термін їх повноважень становить 1 рік.

Загальні збори (конференція) правочинні, якщо в їхній   роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох   категорій. Рішення приймається простою більшістю  голосів  присутніх делегатів.

Право скликати збори (конференцію) мають голова ради  навчального закладу, учасники зборів (делегати конференції), якщо  за це висловилось не менше третини їх загальної кількості,  директор навчального закладу,   відділу   освіти.

Загальні збори (конференція):

 • обирають раду навчального закладу, її голову.,встановлюють термін їх

повноважень;

 • заслуховують звіт директора і голови ради навчального закладу;
 • розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-виховної

діяльності навчального закладу;

 • затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного прцесу;
 • розглядають інші найважливіші напрями діяльності навчального закладу;
 • приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших

педагогічних працівників;

 • у разі необхідності приймають рішення про збір коштів /благодійних внесків/

до фонду розвитку школи.

4.3 У період між загальними зборами (конференцією) діє рада навчального закладу.

4.3.1 Метою діяльності ради є:

 • сприяння демократизації і гуманізації навчально – виховного процесу;
 • об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально – виховного процесу;
 • формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом;
 • розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;
 • підвищення ролі громадськості у вирішенні питань , пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

4.3.2. Основними завданнями ради є :

 • підвищення ефективності навчально-виховного процесу  у взаємодії з сім”єю , громадськістю, державними та приватними інституціями;
 • визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямків розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;
 • формування навичок здорового способу життя;
 • створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі;
 • сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;
 • підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно – експериментальної роботи педагогів;
 • сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;
 • підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;
 • ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;
 • стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;
 • зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та загальноосвітнім навчальним  закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

4.3.3.До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів

II-III ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її  чисельність визначаються загальними зборами(конференцією)навчального закладу.

Рішення  про  дострокове  припинення  роботи  члена  ради  з  будь-яких  причин  приймається  виключно  загальними  зборами / конференцією/.  На  чергових  зборах  склад  ради  оновлюється  не  менше,  ніж  на  третину.

4.3.4. Рада  навчального  закладу  діє  на  засадах:

 • пріоритету  прав  людини, гармонійного  поєднання  інтересів  особи, суспільства,  держави;
 • дотримання  вимог  законодавства  України;
 • колегіальності  ухвалення  рішень;
 • добровільності  і  рівноправності  членства;
 • гласності.

Рада  працює  за  планом,  що  затверджується  загальними  зборами / конференцією/.  Кількість  засідань  визначається  їх  доцільністю, але  має  бути  не  меншою  двох  разів  на  навчальний  рік. Засідання  ради  може  скликатися  її  головою  або  з  ініціативи  директора  навчального  закладу, відділу  освіти,  а  також  членами  ради.

Рішення  ради  приймається  простою  більшістю  голосів  за  наявності  на  засіданні  не  менше  двох  третин її  членів.  У  разі  рівної  кількості  голосів  вирішальним  є  голос  голови  ради.  Рішення  ради,  що  не  суперечать  законодавству  України  та  статуту  навчального  закладу,  доводяться  в  7-денний  термін  до  відома  педагогічного  колективу, учнів, батьків,  або  осіб, що  їх  замінюють  та  громадськості.

У  разі  незгоди  адміністрації  навчального  закладу  з  рішенням  ради  створюється  узгоджувальна  комісія, що  розглядає  спірне  питання.  До  складу  комісії  входять  представники  органів  громадського  самоврядування, адміністрації,  профспілкового  комітету  навчального  закладу.

4.3.5. Очолює  раду  навчального  закладу  голова,  який  обирається  їз  складу  ради.

Голова  ради  може  бути  членом  педагогічної  ради.

Головою  ради  не  можуть  бути  директор  та  його  заступники.

Для  вирішення  поточний  питань  рада  може  створювати  постійні  або  тимчасові  комісії  з  окремих  напрямів  роботи.  Склад  комісій  і  зміст  їх  роботи  визначаються  родою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

4.3.6. Рада навчального закладу:

 • організовує виконання рішень загальних зборів( конференції);
 • вносить пропозиції щодо зміну типу, статусу, профільності, навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;
 • спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням;
 • разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням  Статуту навчального закладу;
 • затверджує режим роботи навчального закладу;
 • сприяє формуванню мережі класів навчального закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;
 • приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників навчального закладу золотою медаллю “За високі досягнення у навчанні “ або срібною медаллю “За досягнення у навчанні “ та нагородження учнів Похвальними листами “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”;
 • разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів;
 • погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;
 • заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;
 • бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;
 • виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями ;
 • виступає ініціатором проведення добродійних акцій ;
 • вносить на розгляд педагогічної ради та відділу  освіти пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально – виховного процесу ;
 • залучає громадськість, батьків ( осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;
 • приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;
 • розглядає питання родинного виховання ;
 • бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;
 • сприяє педагогічній освіті батьків;
 • сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;
 • розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями;
 • організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;
 • розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;
 • вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
 • може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямків роботи.
 • Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.

4.4  Директор навчального закладу:

 • здійснює керівництво педагогічним колективом, надає пропозицію відділу освіти міської ради щодо раціонального добору і розстановки педкадрів, створює

необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня педагогічних

працівників;

 • здійснює раціональний добір і  розстановку, прийом і звільнення обслуговуючого персоналу школи;
 • організовує навчально-виховний процес;
 • забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;
 • відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;
 • створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведенні виховної роботи;
 • забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки ;
 • підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;
 • забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
 • призначає класних керівпиків, завідуючих навчальними кабінетами,майстернями;
 • контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;
 • здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни  обов’я- зкових  медичних  оглядів  і  несе  за  це  відповідальність;
 • розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;
 • видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження  і контролює їх виконання;
 • за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила  внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки працівників навчального закладу;
 • створює умови для творчого зростання педагогічних   працівників,  пошуку  та  застосування  ними  ефективних  форм  і  методів навчання та виховання;
 • несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними  зборами, відділом  освіти міської ради, місцевими органами державної виконавчої влади,  тощо;
 • виходить з пропозицією до відділу освіти міської ради щодо внесення заохочень та стягнень стосовно своїх підлеглих (педагогічних працівників).
 • Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором навчального закладу і затверджується відділом освіти міської ради.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу)   лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчальго року допускається лише у разі   зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом,  або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

4.6.У навчальному закладі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган –

педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор навчального закладу.

 • Педагогічна рада роглядає питання:
 • удосконалення і методичне забезпечення навчально-виховного процесу, планування та  режим роботи навчального закладу;
 • переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;
 • підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
 • морального та матеріального заохочення учнів та працівників навчального закладу.
 • Робота педагогічної ради планується відповідно до потреб навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

4.9. У навчальному  закладі  можуть  створюватись  учнівські  та  вчительські  громадські  організації,  що  діють  відповідно  до  чинного  законодавства  України.

 

У.  Матеріально-технічна  база

5.1. Матеріально-технічна  база  навчального  закладу  включає  будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші  матеріальні  цінності, вартість  яких  відображено  у  балансі  відділу  освіти.

5.2. Майно  навчального  закладу  належить  йому  на  правах  оперативного  управління, відповідно  до  чинного  законодавства, рішення  про  заснування  і  Статуту  навчального  закладу.

5.3. Навчальний  заклад  відповідно  до  чинного  законодавства  користується  землею, іншими  природними  ресурсами  і  несе  відповідальність  за  дотримання  вимог  та  норм  з  їх  охорони.

5.4. Вилучення  основних  фондів, оборотних  коштів  та  іншого  майна  навчального  закладу  проводиться  лише  у  випадках, передбачених  чинним  законодавством.  Збитки, завдані  навчальному  закладу  внаслідок  порушення  його  майнових  прав  іншими  юридичними  та  фізичними  особами,  відшкодовується  відповідно  до  чинного  законодавства.

5.5. Для  забезпечення  навчально-виховного  процесу  база  навчального  закладу  складається  із  навчальних  кабінетів,  комбінованої  майстерні, кабінету  обслуговуючої  праці, а  також  спортивного, актового,  читального  залів, бібліотеки, архіву, комп»ютерного  кабінету, їдальні  та  буфету, приміщень  для  навчально-допоміжного  персоналу, кімнат  психолога та  педагога-організатора.

5.6. Відповідно  до  рішення  виконкому  Підлипненської  сільської  ради  від  29 жовтня  1992 року  № 36  навчальний  заклад  має  земельну  ділянку,  де  розміщуються  спортивні  майданчики, навчально-дослідна  ділянка, зона  відпочинку, господарські  будівлі  тощо.

 

УІ. Фінансово-господарська  діяльність

6.1. Фінансово-господарська  діяльність  навчального  закладу  здійснюється  на  основі  його  кошторису.

6.2. Джерелами  формування  кошторису  навчального  закладу  є:

 • кошти місцевого  бюджету;
 • кошти фізичних  та  юридичних  осіб;
 • кошти, отримані  від    надання  освітніх  послуг  понад  обсяги, встановлені   навчальними  планами  і  програмами  у  загальноосвітньому   закладі;
 • платні гуртки,  факультативи;
 • консультації для  учнів  понад  обсяги, встановлені  навчальними  планами  і  програмами  навчального    закладу;
 • організація “груп  здоров”я”, спортивних, фізкультурно-спортивних  заходів;
 • здавання в  оренду  будівель, споруд  та  іншого  нерухомого  майна, обладнання, не  пов”язаних  з  навчально-виховною  діяльністю, яке  не  погіршує  соціально-побутові  умови  працівників  закладу, учнівської  молоді.

6.3. Порядок  ведення  діловодства  і  бухгалтерського  обліку  в  навчальному  закладі  визначається  законодавством, нормативно-правовими  актами Міністерства  освіти  і  науки України  та  інших  центральних  органів виконавчої  влади.

6.4. Звітність  про  діяльність загальноосвітнього  навчального  закладу  встановлюється  відповідно  до  законодавства.

 

УІІ.  Міжнародне  співробітництво

7.1. Навчальний  заклад  за  наявної  належної  матеріально-технічної    та  соціально-культурної  бази,  власних  надходжень  має  право  проводити  міжнародний  учнівський  та  педагогічний  обмін   у  рамках  освітніх  програм, проектів, встановлювати  відповідно  до  законодавства  прямі  зв”язки  з  міжнародними  організаціями  та  освітніми асоціаціями.

7.2. Навчальний  заклад  має  право  відповідно  до  чинного  законодавства  укласти угоди  про  співробітництво  з  навчальними  закладами, науковими  установами,  громадськими  об”єднаннями  інших  країн.

 

УІІІ.  Контроль  за  діяльністю  навчального  закладу

8.1.  Державний  контроль  за  діяльністю  навчального  закладу  здійснюється  з  метою  забезпечення  реалізації  єдиної   державної політики  в  сфері  загальної  середньої  освіти.

8.2.  Державний  контроль  здійснюють  відділ  освіти  Конотопської  міської  ради, управління  освіти  і  науки  Сумської  обласної   державної  адміністрації  та  Міністерство  освіти  і  науки  України.

 • Основною формою  державного  контролю  за  діяльністю  навчального  закладу  є  атестація,  що  проводиться  не  рідше  одного  разу  на  десять  років  у  порядку, встановленому  Міністерством  освіти  і  науки  України.
 • У період  між  атестацією  проводиться  перевірка  /інспектування/  навчального  закладу  з  питань, пов”язаних  з  його  навчально-виховною  діяльністю. Зміст, види  і  періодичність  цих  перевірок  визначається  залежно  від  стану  навчально-виховної  роботи, але  не  частіше  1-2 разів  на  рік. Перевірки  з  питань,  не  пов”язаних  з  навчально-виховною  діяльністю,  проводяться  відділом  освіти  міської  ради  відповідно  до  законодавства.

 

ІХ.  Реорганізація  або  ліквідація  навчального  закладу

 • Рішення про  реорганізацію  або  ліквідацію  навчального  закладу  приймає  міська  рада.

Реорганізація  навчального  закладу  відбувається  шляхом  злиття,  приєднання, поділу,  виділення.

Ліквідація  проводиться  ліквідаційною  комісією, призначеною  міським  головою, а у випадках  ліквідації  за  рішенням  Господарського  суду – ліквідаційною  комісією, призначеною  цим  органом. З  часу  призначення  ліквідаційної  комісії  до  неї  переходять  повноваження  щодо  управління  навчальним  закладом.

9.2.Ліквідаційна  комісія  оцінює  наявне  майно  навчального  закладу, виявляє  його  дебіторів  та  кредиторів і розраховується з ними, складає  ліквідаційний  баланс і  пред”являє  його  в  міській  раді.

9.3.У  випадках  реорганізації  права  та  зобов”язання  навчального  закладу  переходять  до правонаступників  відповідно до чинного законодавства або  визначених навчальних закладів.

 

 

 

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *