Структура закладу освіти

Структура та органи управління  навчальним закладом

 1. Управління навчальним закладом здіснюється відділом  освіти Конотопської міської ради.

Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки.

Директор навчального закладу призначається  і звільняється з посади начальником управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації за погодженням з міським головою. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється начальником   відділу  освіти міської ради за поданням директора.

2. Вищим органом громадського самоврядування  навчального закладу освіти є загальні збори (конференція) педагогічного, учнівського та батьківського колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

Делегати загальних зборів (конференції) з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

 • працівників навчального закладу – зборами трудового колективу;
 • учнів навчального закладу другого – третього ступеня – класними зборами;
 • батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників навчального  закладу – 10, учнів – 10, батьків і представників громадськості  -10.

Термін їх повноважень становить 1 рік.

Загальні збори (конференція) правочинні, якщо в їхній   роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох   категорій. Рішення приймається простою більшістю  голосів  присутніх делегатів.

Право скликати збори (конференцію) мають голова ради  навчального закладу, учасники зборів (делегати конференції), якщо  за це висловилось не менше третини їх загальної кількості,  директор навчального закладу,   відділу   освіти.

Загальні збори (конференція):

 • обирають раду навчального закладу, її голову.,встановлюють термін їх

повноважень;

 • заслуховують звіт директора і голови ради навчального закладу;
 • розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-виховної

діяльності навчального закладу;

 • затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного прцесу;
 • розглядають інші найважливіші напрями діяльності навчального закладу;
 • приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших

педагогічних працівників;

 • у разі необхідності приймають рішення про збір коштів /благодійних внесків/

до фонду розвитку школи.

3. У період між загальними зборами (конференцією) діє рада навчального закладу.

3.1 Метою діяльності ради є:

 • сприяння демократизації і гуманізації навчально – виховного процесу;
 • об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально – виховного процесу;
 • формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом;
 • розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;
 • підвищення ролі громадськості у вирішенні питань , пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

3.2. Основними завданнями ради є :

 • підвищення ефективності навчально-виховного процесу  у взаємодії з сім”єю , громадськістю, державними та приватними інституціями;
 • визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямків розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;
 • формування навичок здорового способу життя;
 • створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі;
 • сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;
 • підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно – експериментальної роботи педагогів;
 • сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;
 • підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;
 • ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;
 • стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;
 • зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та загальноосвітнім навчальним  закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

3.3.До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів

II-III ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її  чисельність визначаються загальними зборами(конференцією)навчального закладу.

Рішення  про  дострокове  припинення  роботи  члена  ради  з  будь-яких  причин  приймається  виключно  загальними  зборами / конференцією/.  На  чергових  зборах  склад  ради  оновлюється  не  менше,  ніж  на  третину.

3.4. Рада  навчального  закладу  діє  на  засадах:

 • пріоритету  прав  людини, гармонійного  поєднання  інтересів  особи, суспільства,  держави;
 • дотримання  вимог  законодавства  України;
 • колегіальності  ухвалення  рішень;
 • добровільності  і  рівноправності  членства;
 • гласності.

Рада  працює  за  планом,  що  затверджується  загальними  зборами / конференцією/.  Кількість  засідань  визначається  їх  доцільністю, але  має  бути  не  меншою  двох  разів  на  навчальний  рік. Засідання  ради  може  скликатися  її  головою  або  з  ініціативи  директора  навчального  закладу, відділу  освіти,  а  також  членами  ради.

Рішення  ради  приймається  простою  більшістю  голосів  за  наявності  на  засіданні  не  менше  двох  третин її  членів.  У  разі  рівної  кількості  голосів  вирішальним  є  голос  голови  ради.  Рішення  ради,  що  не  суперечать  законодавству  України  та  статуту  навчального  закладу,  доводяться  в  7-денний  термін  до  відома  педагогічного  колективу, учнів, батьків,  або  осіб, що  їх  замінюють  та  громадськості.

У  разі  незгоди  адміністрації  навчального  закладу  з  рішенням  ради  створюється  узгоджувальна  комісія, що  розглядає  спірне  питання.  До  складу  комісії  входять  представники  органів  громадського  самоврядування, адміністрації,  профспілкового  комітету  навчального  закладу.

3.5. Очолює  раду  навчального  закладу  голова,  який  обирається  їз  складу  ради.

Голова  ради  може  бути  членом  педагогічної  ради.

Головою  ради  не  можуть  бути  директор  та  його  заступники.

Для  вирішення  поточний  питань  рада  може  створювати  постійні  або  тимчасові  комісії  з  окремих  напрямів  роботи.  Склад  комісій  і  зміст  їх  роботи  визначаються  родою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

3.6. Рада навчального закладу:

 • організовує виконання рішень загальних зборів( конференції);
 • вносить пропозиції щодо зміну типу, статусу, профільності, навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;
 • спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням;
 • разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням  Статуту навчального закладу;
 • затверджує режим роботи навчального закладу;
 • сприяє формуванню мережі класів навчального закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;
 • приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників навчального закладу золотою медаллю “За високі досягнення у навчанні “ або срібною медаллю “За досягнення у навчанні “ та нагородження учнів Похвальними листами “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”;
 • разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів;
 • погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;
 • заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;
 • бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;
 • виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями ;
 • виступає ініціатором проведення добродійних акцій ;
 • вносить на розгляд педагогічної ради та відділу  освіти пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально – виховного процесу ;
 • залучає громадськість, батьків ( осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;
 • приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;
 • розглядає питання родинного виховання ;
 • бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;
 • сприяє педагогічній освіті батьків;
 • сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;
 • розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями;
 • організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;
 • розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;
 • вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
 • може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямків роботи.
 • Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.

4  Директор навчального закладу:

 • здійснює керівництво педагогічним колективом, надає пропозицію відділу освіти міської ради щодо раціонального добору і розстановки педкадрів, створює

необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня педагогічних

працівників;

 • здійснює раціональний добір і  розстановку, прийом і звільнення обслуговуючого персоналу школи;
 • організовує навчально-виховний процес;
 • забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;
 • відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;
 • створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведенні виховної роботи;
 • забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки ;
 • підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;
 • забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
 • призначає класних керівпиків, завідуючих навчальними кабінетами,майстернями;
 • контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;
 • здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни  обов’я- зкових  медичних  оглядів  і  несе  за  це  відповідальність;
 • розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;
 • видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження  і контролює їх виконання;
 • за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила  внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки працівників навчального закладу;
 • створює умови для творчого зростання педагогічних   працівників,  пошуку  та  застосування  ними  ефективних  форм  і  методів навчання та виховання;
 • несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними  зборами, відділом  освіти міської ради, місцевими органами державної виконавчої влади,  тощо;
 • виходить з пропозицією до відділу освіти міської ради щодо внесення заохочень та стягнень стосовно своїх підлеглих (педагогічних працівників).
 • Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором навчального закладу і затверджується відділом освіти міської ради.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу)   лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчальго року допускається лише у разі   зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом,  або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

5. У навчальному закладі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган –

педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор навчального закладу.

 • Педагогічна рада роглядає питання:
 • удосконалення і методичне забезпечення навчально-виховного процесу, планування та  режим роботи навчального закладу;
 • переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;
 • підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
 • морального та матеріального заохочення учнів та працівників навчального закладу.
 • Робота педагогічної ради планується відповідно до потреб навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.6.  У навчальному  закладі  можуть  створюватись  учнівські  та  вчительські  громадські  організації,  що  діють  відповідно  до  чинного  законодавства  України.

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *