Звіт директора про роботу школи

АНАЛІЗ РОБОТИ ШКОЛИ за 2018-2019  НАВЧАЛЬНИЙ РІК ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ НА 2019-2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Освіта є основою інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту, запорукою розвитку суспільства, об’єднаного спільними цінностями і культурою, та держави. Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу Українського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору.

Гуманізація й демократизація освітнього процесу, забезпечення наукового, розвиваючого характеру освіти, індивідуалізація та диференціація навчання, формування всебічно розвиненої особистості, підготовленої до активної діяльності в умовах інформаційного суспільства, співпраця і партнерство у взаєминах дітей, педагогів, батьків.

Освіта була і надалі залишається найвищим національним пріоритетом, основою для розвитку особистості, суспільства та держави. Сьогодні вона зазнає суттєвих змін – змінюються пріоритети, структура і зміст освіти, пов’язані із запровадженням компетентнісного підходу до формування змісту та організації освітньогопроцесу. Тому створення високоефективної системи якісної освіти – це об’єктивна вимога часу.

У  2018-2019  навчальному  році  роботу  шкільного  колективу  було  спрямовано  на  єдину  науково-методичну  проблему  „Інноваційний потенціал вчителя як складова його інноваційної культури” /4-й  рік/.   Згідно  плану  роботи  адміністрацією  школи, керівниками  шкільних  методичних  об’єднань  проводилася  цілеспрямована  діяльність  щодо  розвитку, вдосконалення  й  підвищення  професійної  майстерності   педагогічних працівників, формування  вмінь  творчого  використання  новацій  у  навчальному  процесі. Як наслідок освіті, в навчальному закладі були  визначені  такі  пріоритетні  завдання:

– роботи в умовах НУШ 1 класу, підготовка роботи в умовах НУШ майбутніх перших класів;

–  посилення  особистісно  орієнтованого навчання, поширення інтегрованого навчання з метою наближення до НУШ;

–  науково-методичне  та  кадрове  забезпечення  з  допрофільного  та  профільного  навчання;

–  цілеспрямована  спільна  робота  педагогічного колективу  і  кожного  вчителя  над підвищенням  рівня  навчальних досягнень  учнів  з  предметів;

–  впровадження  інформаційних  та  комунікаційних  технологій  в освітній  процес;

–  робота  над  удосконаленням  уроку  як  засобу  розвитку  творчої  особистості  учнів  і  вчителів.

Згідно  плану  роботи  адміністрацією  школи, керівниками  шкільних  міжпредметних методичних  об’єднань  проводилася  цілеспрямована  діяльність  щодо  розвитку, удосконалення  й  підвищення  професійної  майстерності   педагогічних працівників, формування  вмінь  творчого  використання  новацій  у  навчальному  процесі.

З грудня 2016 року школа включена в проект «Школа сприяння здоров’ю», тому на виконання положень цього проекту велика частина уваги була приділена підтриманню та зміцненню здоров’я учнів. Так, у школі встановлені фільтри питної води, проводиться щоденна ранкова зарядка. У наступному році плануємо зарядку проводити у формі танцювальних рухів.

Усю  роботу  початкової   ланки  направлено  на  впровадження  та  реалізацію  нового Закону  України  “Про  освіту”, “Про  дошкільну  освіту”,  на підготовку до роботи в умовах Нової Української школи, виявлення  і  розвиток  здібностей  кожного  учня,  формування  духовно  багатої, вільної, фізично  здорової, творчо  мислячої  особистості, що  володіє  міцними  знаннями  за  курс  початкової  школи.

Завдяки непоганому матеріальному оснащенню освітнього процесу за кошти державного бюджету, за спонсорські кошти, за допомогою батьків класоводи Шпота Н.А. та Пархоменко Л.В. облаштували свої навчальні кабінети відповідно до вимог НУШ, використовуючи свою власну і батьківську креативність. Вчителі початківці  працюють  у  тісному  контакті  з  учителями – предметниками,  особливо  у  вирішенні  питання  наступності  між  початковою  та середньою  ланками, яке  розглядається щорічно  на  педагогічній раді  та  узагальнюється  за  матеріалами  класно-узагальнюючого  контролю  наказом   по школі.

В рамках налагодження співпраці зі СНАУ у червні 2019 року у школі проведено пізнавально  розважальний квест «Чисті ігри». Наслідком даного заходу було отримання мікроскопу з можливістю підключення до мультимедійних засобів від випускника школи, ректора аграрного університету Ладики В.І. та призового фонду у розмірі 5 тис.грн. Сподіваймося на подальшу тісну співпрацю.

Було  проведено  4  перевірки  стану  ведення  класних  журналів.  Результати  перевірки  свідчать,  що  в  основному,  учителі  охайно, грамотно  і  вірно  оформляють  журнали, але  зустрічаються  і  недоліки: допускаються виправлення дат, недостатньо диференціюються домашні завдання, порушується нумерація уроків, використовується коректор.

Практикувалися  такі  традиційні  форми  роботи:  інструктивно-методичні  наради,  відкриті  уроки  та  заходи,  методичні  оперативки,  семінари-практикуми.

У зв’язку з набуттям чинності наказу МОН України від 25 червня 2019 року № 676 про зменшення паперової роботи наразі необхідністю є розробка власної шкільної інструкції з діловодства на основі типової.

Двічі  на  рік  проводиться  перевірка  виконання  програм,  за  результатами  яких  видається  наказ.  Перевіркою  виявлено, що  програмовий  матеріал  виконано  повністю, кількість  нормативних  уроків  розвитку  мовлення, позакласного  читання, контрольних  робіт  та  тематичних  перевірок  виконано  повністю.

Хід  атестації  педагогічних  кадрів  у  навчальному  закладі  перебуває  на  постійному  контролі.

Адміністрацією закладу забезпечувався контроль за її проведенням: своєчасно і організовано були проведені засідання атестаційної комісії, вивчалась система роботи вчителів шляхом проведення контрольних робіт, зрізів знань, відвідування позакласних заходів, аналізу результатів роботи з батьками учнів, проведення анкетування, що дало змогу провести атестацію без зайвих психічних перевантажень і конфліктних ситуацій.

Учителі, які  атестувались,  були  активними  учасниками  шкільних  і міських  методичних  заходів. Робота  з  педагогічними кадрами  була  спрямована  на  підвищення  професійного  та  методичного  рівнів  кожного  педагога.  Для  цього  забезпечувалося  співвідношення  колективних,   групових  та  індивідуальних  форм  роботи,  традиційних  та  інноваційних  підходів  до  методичної  роботи.

Розв’язання   проблем  та  завдань  школи, затверджених  педагогічним колективом  на  навчальний  рік,  дозволило  досягти  певних  результатів:

Таблиця обдаровані

Як бачимо, якість роботи з обдарованими учнями поступово щорічно зростає, проте швидкість цього зростання досить повільна.

Хоча зі слів Л.Гриневич результати ЗНО не є  показником роботи навчального закладу, проте погодьтесь, досить сумно аналізувати результати ЗНО деяких наших випускників.

У  2018-2019 навчальному  році  було  продовжене  профільне  навчання: 10-11 класи навчалися за профілем української філології.

У школі здійснювалися різні види контролю, а саме:

 • правильність ведення шкільної документації;
 • дотримання єдиного орфографічного режиму;
 • стан перевірки та ведення зошитів, щоденників;
 • стан впровадження нових педагогічних технологій;
 • відвідування учнями школи, забезпечення всеобучу, підвіз дітей;
 • забезпечення учнів підручниками та робота по їх збереженню;
 • стан викладання предметів інваріантної складової;
 • робота шкільних гуртків та факультативів;
 • контроль за роботою вчителів, які атестувалися;
 • дотримання санітарно-гігієнічного режиму;

– підготовка  до  зовнішнього  незалежного  оцінювання  та  державної

підсумкової атестації;

 • класно-узагальнюючий контроль у  5, 10 класах.

Адміністрація разом із ПК школи приділяла належну увагу роботі з охорони праці, забезпеченню виконання правил внутрішкільного розпорядку.

Велика увага педагогічного колективу була приділена організації роботи щодо оздоровлення учнів. Так, протягом червня 2019 року на базі навчального закладу діяв пришкільний оздоровчий табір „Барвінок”, в якому  оздоровлювались 60 учнів 1-8,– 14, діти постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС – 1,  малозабезпечені – 3.  Педагогічними працівниками, які працювали вихователями в таборі, приділялася належна увага таким формам роботи як пішохідні подорожі рідним краєм,  екскурсійні поїздки, відвідування сільського інформаційного центру, екскурсії в природу. Робота педагогічних працівників була спрямована на зміцнення фізичного, морального та духовного здоров’я дітей, розвиток лідерських якостей учнів.

У 2018-2019 навчальному році  гарячим харчуванням було охоплено      91% учнів. безкоштовне харчування надавалося дітям,  що позбавлені  батьківського піклування, дітям із малозабезпечених сімей, дитині- інваліду та дітям, чиї батьки знаходилися в зоні ООС.

Організація виховного процесу у навчальному закладі здійснюється відповідно до чинних нормативно-правових документів, що регламентують організацію виховної роботи в закладах освіти України: Конвенція ООН про права дитини, Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки, Комплексна міська програма «Правопорядок на 2016-2020 роки», лист МОН України від 16.08.2018 «Про деякі питання організації в закладах освіти виховної роботи щодо безпеки й благополуччя дитини у 2018/2019 н.р.».

Згідно річного плану роботи школи, на виконання рішень педагогічної ради та з метою систематичного контролю за станом й результативністю виховної роботи,  роботи з профілактики правопорушень у навчальному закладі здійснювався внутрішкільний контроль. Педагогічний колектив навчального закладу у 2018-2019 навчальному році продовжував роботу над виховною проблемою «Формування інноваційної культури виховного процесу».

Основними напрямами виховної роботи в школі є: патріотичне, громадянське, превентивне, морально-етичне,  художньо-естетичне, сімейне, екологічне виховання,  формування здорового способу життя. Рівень вихованості учнів виступає одним із важливих критеріїв виховної роботи школи. Аналіз рівня вихованості учнів включає відповідні вікові особливості учнів, рівень національної свідомості, належний рівень правової культури, свідоме ставлення учнів до навчання, високий рівень культури поведінки учнів у школі та поза її межами, гуманістичний характер відносин між учнями, належний рівень естетичної культури учнів, усвідомлення учнями основних екологічних проблем регіону, сформованість в них почуття особистої відповідальності за збереження і примноження природних багатств рідного краю, наявність у школярів почуття господарської відповідальності, готовності до життя в умовах ринкових відносин. Так, робота по формуванню національно-патріотичної та громадської  свідомості учнів відповідно вікові є першочерговою задачею педагогічного колективу. Вчителями – предметниками, класоводами та класними керівниками 5-11 класів запроваджено систему виховних заходів: тематичні виховні години, тематичні літературні виставки, обрядові свята, діяльність волонтерського загону, відвідування вистав, концертів, спрямованих на реалізацію даного напрямку. Учні школи активно брали участь у міських, Всеукраїнських акціях «Воїнам ООС», «За мирне небо».

З метою ознайомлення учнів з історією та культурою рідного краю, виховання любові до свого міста були проведені екскурсії до Конотопського краєзнавчого музею ім.О.М.Лазаревського, музею-садиби генерала М.І.Драгомирова, музею авіації, музею поліції.

Протягом навчального року з нагоди відзначення пам’ятних дат, з метою виховання у молодого покоління громадянського та конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, прагнення цілісності, незалежності України школа активно долучилася до вшанування подвигу учасників Революції гідності, увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні, учасників ООС через проведення просвітницьких тематичних заходів, уроків мужності за участі ветеранів Другої світової війни.

Екскурсійні, туристично-краєзнавчі поїздки — важливий засіб формування світогляду школярів, що дають можливість краще пізнати історію та географію України, пробуджуючи любов до рідного краю. Учнівськими колективами  було здійснено екскурсійні поїздки учнів школи до музею-садиби М.Пирогова, світломузичного фонтану Рошен м. Вінниці, Соколиного хутора

с. Петрушівки, Менського зоологічного парку, в аквапарк м. Києва, на підприємство”Дубов’язівський хлібзавод”, відвідано визначні місця культового міста Львова, ознайомилися з архітектурними пам’ятками м.Прилуки.

Працюючи над реалізацією завдань родинного виховання, у закладі проводились слідуючі заходи: місячник родинно-сімейного виховання «Сім’я та школа», який традиційно проводиться в березні, класні та загальношкільні батьківські  збори. Відбувся  святковий  концерт  для  батьків «І знову починається весна».  Вшанування  найкращих  учнів  школи  відкрилось  презентацією  «Ми вами пишаємось»,  учні отримали заохочувальні дипломи за участь в інтелектуальних, спортивних, творчих конкурсах та за активну участь у громадському житті школи та міста. У День відкритих дверей «У тісному колі сім’ї і школи” за участі учнів та  їх  батьків  були  проведені класні години родинно-патріотичного спрямування.

Педагогічним колективом школи приділялась значна увага  і художньо-естетичному вихованню. Неповторно  та  творчо  відбувся    вечір,  присвячений  Дню  Святого  Валентина  «У честь Святого Валентина»  для  учнів  8-11 класів, який  підготувала  педагог-організатор Бойко О.В. На високому рівні було  проведено  свято   зустрічі  випускників  1979,  1984,  1989,  1994,  1999,  2004,  2009,  2014 років « Зустріч через роки».

Значна робота проводиться і в рамках морального та превентивного виховання. Протягом 2018-2019 н.р. були обстежені умови проживання неблагополучних сімей та сімей соціально-незахищених верств населення: напівсироти, діти з багатодітних сімей, діти, позбавлені батьківського піклування,  та складено відповідні акти. Адміністрація школи тісно співпрацює з відділом міської ради у справах дітей та соціальної служби.

Велась робота і за напрямком “Формування здорового способу життя”. В цьому навчальному році продовжувалась робота над проектом «Школа сприяння здоров’ю», метою якого є забезпечення повноцінного розвитку дітей, охорони та зміцнення їх здоров’я, формування фізичних здібностей. Протягом  року  проводились  Дні  здоров’я,  виховні заходи зі сприяння зміцненню здоров’я, профілактики шкідливих звичок; до Дня Українського козацтва хлопці 5-11 класів взяли участь у патріотичному квесті  «Козацькі  розваги», у  грудні  відбувся військово-спортивний    захід  до  Дня  Української  Армії «Козацька міць» для  учнів 7-11 класів. Рій «Патріот» Підлипненської ЗОШ брав участь у міському етапі гри «Сокіл» («Джура») і посів ІІ місце.

Важливе місце у системі виховної роботи займає профілактика правопорушень серед неповнолітніх. Практичним психологом постійно проводяться бесіди, тренінги щодо попередження правопорушень, вживання неповнолітніми спиртних напоїв, токсичних, наркотичних речовин, здійснюється корекційна робота  з учнями, схильними до правопорушень. У школі працює консультпункт як для учнів, так і для батьків. Спільна робота по профілактиці правопорушень серед неповнолітніх здійснюється шляхом співпраці з представниками ССД, ЦСССДМ, ЮП КВ ГУНП КМСД. Традиційними стали зустрічі з працівниками правоохоронних органів, громадських організацій.

У роботі класних керівників Сердюк А.С. та Демченка Б.А. застосовуються інтерактивні методи роботи з дітьми «групи ризику»,  які мають девіантну поведінку. У процесі проведення виховної роботи вчителями постійно використовуються індивідуальні бесіди, що позитивно впливають на формування навичок правової поведінки учнів.

Правоосвітня та правовиховна робота, здійснювана педагогічним колективом,  сприяла  підвищенню рівня правосвідомості неповнолітніх. За 2018-2019 навчальний рік учнями школи не було скоєно жодного злочину, що свідчить про систематичну роботу класних керівників, практичного психолога школи. тісну  співпрацю з батьками. Потребує перегляду система роботи вчителів-предметників та класних керівників 5-11 класів по  формуванню позитивних соціальних настанов, запобігання вживанню наркотичних речовин та різним проявам деструктивної поведінки, відвернення суїцидів та свідомого вибору   здорового способу життя.

Одним з важливих показників рівня вихованості є культура поведінки учнів у школі та поза її межами, гуманістичний характер відносин між учнями. Велика робота здійснюється педагогічним колективом  по  формуванню свідомого ставлення учнів до навчання.

З метою залучення якомога більшої кількості дітей до позашкільної освіти, на базі школи протягом  навчального року  працювало 3 гуртки: від СЮН – «Любителі декоративних і свійських тварин» (керівник Катрошенко І.В.), від  СЮТур –  гурток «Туристична пісня» (керівник Таскаєв М.О.) та 2 спортивно-туристичні гуртки: «Спортивний туризм» (керівник Тарасенко Р.Б.) і «Пішохідний туризм» (керівник Берьозов Б.М.), вихованці яких – постійні призери туристичних спартакіад ( І-ІІІ місця).

Усвідомлення учнями основних екологічних проблем регіону, а також  сформованість в них почуття особистої відповідальності за збереження і примноження природних багатств рідного краю виступає одним з важливих показників рівня вихованості учнів. Відповідно до вимог робота в даному напрямі здійснюється  вчителями-предметниками Бурлакою В.Г., Заріцькою О.А.

Традиційними суспільно-корисними справами учнів 5-11 класів стали трудові загони щодо благоустрою та озеленення пришкільної території, операції «Обеліск» по упорядкуванню Меморіалу слави у центрі села Підлипне, упорядкування могил невідомим солдатам на сільському кладовищі волонтерами школи. У рамках декади екології проводяться різноманітні заходи екологічного спрямування: екологічна гра «Дивосвіт природи», вікторина «Екологічні стежини», виховна година «Збережемо нашу Землю блакитною і зеленою», конференція «Збережемо природу рідного краю», круглий стіл «Байдужість не прощається»,  традиційним стало відзначення річниці трагедії на Чорнобильській АЕС. Учні школи – активні учасники Всеукраїнських, обласних та міських екологічних конкурсів «Майбутнє лісу у твоїх руках»,  «Смітникам на природі годі».

Протягом 2018-2019 навчального року з учнями 5-11 класів  працювало 7 класних керівників. У своїй діяльності вони керуються Конституцією України, законами України, Указами Президента України, рішеннями Уряду України i органів управління освіти вcix  рівнів з питань освіти i виховання учнів; правилами i нормами охорони праці, техніки безпеки, пожежного  захисту, а також Статутом i локальними правовими актами школи, в тому числі Правилами внутрішнього розпорядку, наказами і розпорядженнями директора, посадовою інструкцією. Свою роботу будують відповідно Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.09.2000 року № 434.

Основними напрямками діяльності класного керівника  в навчальному закладі є створення сприятливих умов для індивідуального розвитку і морального формування особистості учнів, формування колективу класу.

Основним документом класного керівника по роботі  з дітьми є план виховної роботи, який складається на кожен семестр навчального року, погоджується заступником директора з навчально-виховної роботи та затверджується директором школи. План роботи з класним колективом складається у формі, визначеній адміністрацією навчального закладу.

В розділі «Психолого-педагогічна характеристика класу» класні керівники  подають загальні відомості про клас, розвиток самоврядування, ставлення учнів до громадського життя, ставлення до вчителів, визначають організаторські здібності учнів класу, участь батьків у житті класу, школи. Психолого-педагогічна  характеристика,  складена  класними  керівниками,  є неповною, що ускладнює організацію індивідуальної роботи з учнями, реалізацію особистісно-зорієнтованого  підходу до навчання та виховання учнів. Як свідчать результати перевірки, при складанні психолого-педагогічної характеристики класу класними керівниками 5-11 класів не визначаються соціально-психологічні особливості учнів, рівень вихованості учнів класу, в недостатній мірі аналізуються особистісні риси учнів класу, відсутня інформація про пізнавальні особливості дітей. Педагогічні висновки носять поверховий характер.

Зайнятість учнів у позаурочний час відображено в планах виховної роботи класних керівників, але спостерігається низька активність учнів у позаурочній роботі, участі у гуртках та факультативах.

Індивідуальна робота з учнями класних керівників 5-11 класів спрямована на створення у класі сприятливого середовища для формування особистості учнів, педагогічне проектування, пошук найбільш ефективних прийомів і методів здійснення виховного впливу на кожного учня. Основними напрямами індивідуальної роботи класних керівників є вивчення індивідуальних особливостей учнів, специфіки умов і процесу їх розвитку; встановлення міжособистісних контактів із кожною дитиною; вивчення та врахування в роботі стану фізичного, психічного та соціального здоров’я учнів.

Загальною проблемою залишається організація та проведення діагностики результатів навчання, виховання і розвитку кожного учня.

Класними керівниками 5-11 класів здійснюється співпраця з батьками, оскільки сім’я значно впливає на процес розвитку особистості дитини. Метою діяльності педагогічного колективу є залучення батьків до навчально-виховного процесу, що є запорукою успішної виховної діяльності з учнями.

У навчальному закладі реалізуються такі напрями роботи класних керівників з батьками: як вивчення сімей учнів; педагогічна просвіта батьків; забезпечення участі батьків у життєдіяльності класного колективу; педагогічне керівництво діяльністю батьківського комітету класу; індивідуальна робота з батьками; інформування батьків про хід і результати навчання, виховання і розвитку учнів.

Як свідчать результати перевірки, класними керівниками проводиться вивчення сімей учнів, що дозволяє краще пізнавати дітей та їх батьків, визначати стилі сімейного виховання, ознайомлюватися з домашніми умовами розвитку особистості дитини. Однак, форми роботи класних керівників 5-11 класів залишаються переважно однотипними, інформація надходить збідненою, що не сприяє формуванню єдиних вимог сім’ї і школи до учнів.

Забезпечення участі батьків у життєдіяльності класного колективу знаходить своє вираження у допомозі при проведенні ремонтних робіт, естетичному оформленні класних кімнат, проведенні свят, концертів, днів здоров’я. Також беруть батьки участь в організації та проведенні екскурсійно-краєзнавчої роботи. Однак, потребує подальшого удосконалення робота щодо організації за участю батьків гуртків та клубів на базі навчального закладу, проведенні колективних творчих справ. Недостатньою є робота по  залученню представників батьківської громадськості до спільного планування виховної роботи на рівні класу, школи.

На належному рівні здійснюється класними керівниками 5-11 класів педагогічне керівництво діяльністю батьківського комітету класу, індивідуальна робота з батьками, інформування батьків про хід і результати навчання, виховання і розвитку учнів.

Як свідчать результати перевірки, у 5-11 класах сформована система виховної роботи в класному колективі, що дає змогу виховати морально-духовну життєво-компетентну особистість, яка зможе успішно самореалізуватися в соціумі як громадянин,  сім’янин, професіонал.

Як свідчать результати аналізу, в навчальному закладі склалася система виховної роботи, основними показниками якої є:

– реалізація демократичних принципів в управлінні школою, а саме, державно-громадська модель управління навчальним закладом;

– планування виховної роботи здійснюється з урахуванням потреб суспільства та рівня вихованості школярів;

– простежується узгодженість і єдність дій школи, сім’ї та громадськості;

– здійснюється співпраця з ССД, ЮП КВ ГУНП, ЦСССДМ, громадськими організаціями, закладами позашкільної освіти, закладами культури.

Протягом 2018-2019 року тривала робота шкільної музейної кімнати.

Розвитку патріотичних почуттів, національної гідності в процесі здійснення військово-патріотичного виховання сприяє експозиція шкільного музею Г.І. Тхора, що засвідчує глибокі патріотичні почуття в нелегкі для нашого народу воєнні часи. І завдання музею – дати основи громадянської культури і патріотичного виховання, складовою яких є громадянська освіченість, компетентність, досвід участі у суспільному житті школи, громадянська зрілість особистості, що визначаються духовно-моральними якостями, ціннісними орієнтирами та світоглядно-педагогічними характеристиками особи, здатної брати участь у суспільному житті школи. Невід’ємною частиною роботи музею є зустрічі з ветеранами Другої світової війни, учасниками бойових дій на території інших держав та ветеранами праці колишніми працівниками школи, оновлення експозицій про життя та подвиг Г.І.Тхора, проведення екскурсійних презентацій для учнів школи та гостей закладу.

Заходи по зміцненню навчально-матеріальної бази навчального закладу, проведення ремонтних робіт у 2019-2020 навчальному році були спрямовані на забезпечення дотримання санітарно-гігієнічних вимог, норм охорони праці, пожежної безпеки ).

Станом на 01.09.2019 року  проведено ремонтні роботи у всіх класних кімнатах, навчальних кабінетах за активної участі  завідуючих навчальними  кабінетами, та  учнями 7-10 класів. Кабінети історії, біології, української та світової літератури, хімії, фізики, математики, англійської мови, основ здоров’я, класні кімнати початкових класів ремонтувалися за участі учнів 5-11 класів, батьків, класних керівників та класоводів.  спортивна зала, комбінована  майстерня ремонтувалася  силами  учителя  фізичної культури, вчителя технічної праці  та технічних працівників, які доклали багато зусиль для приведення стін, підлоги, освітлення  у відповідність санітарно-гігієнічним вимогам.

Пофарбовано коридор ІІ поверху,  облаштовано панелі та квітники.

Коридори І-ІІІ поверхів ремонтувалися силами технічного персоналу, а саме, прибиральницями  службових    приміщень та гардеробницею   під керівництвом завгоспа Пелепей Н.В.   Ремонтні роботи були проведені вчасно, виконані якісно.

Завідуючими навчальними кабінетами та класними керівниками була проведена робота по підготовці навчальних кабінетів та класних кімнат до 2019-2020  навчального року.

Як свідчать результати перевірки стану готовності навчальних кабінетів, 90% з них мають необхідну документацію, на 100% забезпечено дотримання вимог щодо оформлення документів з питань  охорони праці, пожежної безпеки.

Заступниками директора з навчально-виховної роботи Прокопенко І.Л., з виховної роботи Дорошенко В.М. здійснювався систематичний контроль за навчально-методичним забезпеченням навчальних кабінетів, майстерні, спортивної зали, паспортизацією кабінетів.

З метою підготовки навчального закладу до нового навчального року з міського бюджету було виділено 10 000 гривень на придбання фарби та матеріалів. За кошти міського депутата Бейгула І.С. було замінено 7 вікон та 2 вхідних дверей загальною вартістю 149 тисяч гривень. Коштом народного депутата Молотка І.Ф. було придбано 5 комп’ютерів на суму 50 тисяч гривень та 32 планшети на суму 198 тисяч гривень . Також за кошти депутата міської ради І. Пащенко придбано ноутбук  вартістю 10 тисяч гривень.

 

 

 

   Виходячи з вищевикладеного:

 1. В освітньому процесі, при спілкуванні з дітьми, батьками, колегами, при дописах у соціальних мережах використовувати лише державну мову.
 2. Організувати науково-методичну роботу з педагогічними кадрами на 2019-2020 навчальний рік у відповідності до перспективного плану роботи школи:

2.1. Ознайомлення педагогів з теоретичними і технологічними аспектами майбутньої діяльності шляхом проведення педагогічних читань, науково-теоретичного, психолого-педагогічного семінарів, науково-методичної конференції.

2.2. Визначення критеріїв, показників, методів і прийомів вивчення ефективності освітнього процесу.

2.3. З 02.09.2019 року включення батьківської громадськості та учнівського колективу  в реалізацію програми розвитку навчального закладу в рамках діяльності ради школи, учнівського самоврядування.

 1. З метою вивчення рівня викладання навчальних предметів, підвищення якості знань учнів у 2019-2020 навчальному році:

3.1. Провести фронтальні перевірки викладання  предметів фізики, історії; моніторинг навчання учнів у 1 класі в умовах НУШ.

3.2. Вивчити вплив самоосвітньої роботи вчителів на навчально-виховний процес та на якість роботи вчителя.

3.3. Вивчити стан участі педагогів в інноваційних формах роботи.

 1. У роботі з обдарованими учнями спрямувати діяльність навчального закладу на покращення показників:

4.1. Учителям-предметникам постійно долучитися до роботи з наповнюваності сайту школи та сторінки школи у соціальній мережі Фейсбук.

4.2. Активізувати співпрацю з вищими навчальними закладами через залучення до роботи у наукових конференціях, лекційних заняттях, обміну досвідом, організацію роботи підготовчих курсів на базі школи

4.3. Залучати дітей та педагогів до участі у грантових проектах, творчих й інтелектуальних конкурсах; до роботи в  літніх таборах.

 1. Практичному психологу:

5.1. Удосконалити корекційно-розвивальну роботу по підготовці випускників до проходження держаної підсумкової атестації, зовнішнього незалежного оцінювання  шляхом здійснення корекції підвищеної тривожності в дітей, формування емоційно-позитивного ставлення до складання тестів, розвитку навичок саморегуляції  при проведенні  тренінгових занять, виховних годин та годин психолога;

5.2. Здійснювати просвітницьку, консультативну роботу з учителями, батьками у процесі роботи психолого-педагогічного семінару для педагогічних працівників, батьківського всеобучу, Днів довіри, Тижня сім’ї з питань прийняття дорослими обдарованості дитини, особливостей її поводження, світорозуміння, інтересів, схильностей як вагомого фактору попередження дезадаптації дітей.

5.3. Актуалізувати через надання індивідуальних, групових консультацій, проведення тренінгових занять  процес свідомого професійного самовизначення учнів у рамках допрофільного та профільного навчання, спеціалізації навчального закладу;

5.4. Здійснити через проведення акцій «Скажемо Сніду – НІ», «Молодь проти наркотиків», «Палити – здоров’ю шкодити», Днів здоров’я, тижня психології, тижня толерантності психопрофілактичну, просвітницьку роботу по формуванню здорового способу життя, відповідальному ставленню учнів до власного здоров’я;

5.5. Посилити діагностичну, просвітницьку, корекційно-розвивальну роботу з дітьми «групи ризику» та тими, що перебувають на внутрішкільному обліку, в процесі роботи ради профілактики, здійсненні індивідуальної роботи.

 1. У системі виховної роботи продовжити діяльність за такою проблемою: «Формування інноваційної культури виховного процесу».

6.1. Виховання через урочну та позаурочну діяльність, оздоровлення учнів.

6.2. Стимулювання соціально-комунікативної активності школярів у процесі роботи органів учнівського самоврядування, співпраці з позашкільними закладами освіти, закладами культури шляхом здійснення  волонтерської діяльності, роботі учнівських бригад по благоустрою території навчального закладу, міста; ремонтних бригад.

6.3. Щомісячне впровадження у 5-11 класах  колективних творчих справ як засобу формування особистості через учнівський колектив.

6.4. Розвиток професійної компетенції класних керівників шляхом удосконалення самоосвітньої роботи, активного включення учителів у дослідницьку діяльність через роботу  педагогічних  груп випередження.

 1. Спрямувати діяльність всіх учасників навчально-виховного процесу по розбудові навчально-матеріальної бази на створення здорових, безпечних та нешкідливих умов навчання і виховання.
Pages: 1 2

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *